07.jpg

יו"ר חבר הנאמנים 

יו"ר חבר הנאמנים

חבר הנאמנים יבחר מבין נציגי הציבור החברים בו יו"ר קבוע.

תקופת כהונתו של היו"ר תהיה בת שלש שנים, וניתן לבחור בו לתקופה נוספת.